นักวิทยาศาสตร์ของทางศูนย์ผู้มีบุตรยากอัครบุตรได้รับเข้าอบรมหลักสูตรดังต่อไปนี้

  • หลักสูตรเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ (ART) และการปฏิบัติการ โดยภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Intrauterine Insemination (IUI) โดย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล